Prijímačky

Pozývame vás na prijímačky do Tralaškoly dňa 28. mája 2024 od 14.00 do 18.00

NA ZAČIATOK

Prijímacie skúšky sú dôležité pre výmenu našich generácií žiakov, nakoľko školu opúšťa každoročne až 50 absolventov, ale tiež pre  výber žiakov a pre zorientovanie sa v možnostiach a podmienkach  štúdia pre rodičov a ich deti. Prijímačky prebiehajú primerane veku a schopnostiam detí a mládeže, a to na nový školský rok v máji a tiež dodatočné na posledné voľné miesta v prvom septembrovom týždni. V hudobnom odbore trvajú asi 15 minút, v tanci a divadle asi 30 minút,  vo výtvarnom odbore najdlhšie približne 60 minút, pretože deti v ateliéroch samy a samostatne tvoria. Podrobnosti priebehu prijímacích skúšok nájdete tiež v sekcii umelecké odbory školy podľa kritérií odboru.

- tanečný odbor

- hudobný odbor

- výtvarný odbor

- divadelný odbor 

Tralaškola ponúka deťom a mládeži popoludňajšie aktivity, zmysluplne a tvorivo využitý voľný čas v overenom školskom systéme, zaujímavý študijný obsah a priestor na prezentáciu svojich talentov. To všetko so sebou prináša aj nové priateľstvá detí s podobnými záujmami. Niektorí prichádzajú na prijímacie skúšky pevne rozhodnutí, ale radi privítame aj nerozhodnutých, či nerozhodných, ktorým naši učitelia radi pomôžu si vybrať umelecký odbor na mieru.

VYUČOVANIE

Prebieha v popoludňajších hodinách a vedú ho učitelia - špecialisti vo svojej umeleckej oblasti. Sme škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, preto sa nás týka organizácia vyučovania vrátane prázdnin a štátny vzdelávací program pre typ našej školy. Kolektívne odbory – divadlo, tanec má vyučovanie podľa veku rozčlenené do dvoch dní v týždni,  výtvarné umenie sa učí raz týždenne v trojhodinových blokoch. V hudobnom odbore prebieha individuálne vyučovanie hry na hudobný nástroj alebo spevu a kolektívne vyučovanie hudobnej náuky, komornej hry a hry v súboroch. Je tu samozrejmosťou vyučovanie najmenej dva krát v týždni tak, že sa časová dotácia zvyšuje úmerne veku žiaka. O rozvrhu vedú učitelia s rodinami individuálne dialóg a prispôsobujú si vzájomne možnosti dieťaťa tak, aby prišlo do Tralaškoly s radosťou a v kondícii.

Pre nových záujemcov o štúdium na školský rok 2024/2025 zverejňujeme e-prihlášku. Jej vyplnenie zjednodušuje administratívu a vieme vás pozvať na prijímacie skúšky na konkrétny čas. Ďakujeme. https://tralaskola.edupage.org/register/