Právne podmienky

Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci GDPR nájdete kliknutím sem.

 

Právne podmienky a organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v SZUŠ Tralaškola podlieha nasledovným školským zákonom a vyhláškam:

1. Zákon NR SR č. 245 / 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní

2. Zákon č. 317/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., 

3. Vyhláška MŠVVaŠ č.245/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

4. Zákon NR SR č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

5. Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

6. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, 

8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, 

9. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., 

10. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, 

11. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

12. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

•  Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl, 

•  Smernica MŠ SR č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie, 

•  Smernica MŠ SR č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania, 

•  Smernica MŠ SR č. 7/2010-R z 11. februára 2010,ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

•  Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22.decembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej umeleckej školy, 

•  Metodický pokyn č. 12/2009 – R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, 

•  Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.