Výtvarný odbor

Prečo študovať vo výtvarnom ateliéri Tralaškoly?

Význam výtvarného umenia sa dnes mení, prepája rozmanité oblasti ľudského poznania. Preto štúdium výtvarného umenia potrebuje priestor pre úsudok i intuíciu, pre poznanie aj fantáziu. Naše metódy práce so študentmi - laborovanie, skúmanie, pozorovanie sa stretávajú aj s poznatkami z matematiky, geografie, fyziky, biológie, literatúry... Radosť z umeleckého objavovania je naša metóda aj cieľ. V ateliéroch vytvárame v prvom rade kreatívny priestor pre tvorbu a realizáciu vlastných originálnych výtvarných predstáv a nápadov našich študentov. Neskôr pribúdajú aj študentské objavovania a výzvy v podobe nových tém a techník. Našou snahou je viesť študenta k postupnej samostatnosti v celom umeleckom procese: od inšpirácie, rozvíjania prvotného nápadu, formovania námetu, realizáciu až po samotnú cieľavedomú obhajobu a prezentáciu práce formou absolventskej vernisáže.

Pre koho je výtvarný odbor určený?

Štúdium výtvarnej tvorby v Tralaškole je určené pre deti od 4 rokov až po dospelých.
Malí a mladí výtvarníci sa venujú svojej tvorbe aj doma, dostávajú zadania výtvarných prác alebo tvoria spontánne. Podporou pre domácu tvorbu je každoročná školská tematická súťaž prebiehajúca na sociálnej sieti školy. Pre domácu tvorbu má každý tralaškolák pomôcky aj doma - sumár pomôcok na doma

Prijímacie skúšky

Predpokladom štúdia je absolvovanie veku primeranej prijímacej skúšky, ktorou je zoznámenie sa so študentom a jeho samotná výtvarná aktivita v našom ateliéri – kresba a maľba na jednoduchú tému. Na prijímacie skúšky si so sebou prineste vlastné domáce práce, aby sme spoznali vaše záujmy a výtvarné videnie a fantáziu.

Čo spolu objavíme?

Najmladší študenti začínajú s výtvarnou prípravou, starší sú zaradení do ročníka podľa veku a zručnosti. Základom štúdia  je podpora vlastnej kreativity a súčasné oboznamovanie sa so základnými výtvarnými technikami - kresbou, maľbou, grafikou, modelovaním, dekoratívnymi činnosťami, ale tiež s experimentálnymi technikami. Neskôr študenti spoznávajú prácu s textilom vo forme umeleckého odevu, tapisérie, šperku a iných umeleckých predmetov, v priestorovej práci tvoria objekty z rôznych materiálov a výrobu keramiky. Študenti objavujú možnosti obohatenia výtvarného videnia a stvárnenia cez postupy počítačovej grafiky. V špecializovanom a v rámci Slovenska na stupni základného umeleckého štúdia ojedinelom scénografickom ateliéri sa študenti učia základom tvorby divadelnej scény a výrobe bábok. Svoje atraktívne miesto v tvorbe študentov majú tiež prieniky výtvarných techník, ktoré sú vždy objaviteľské a originálne. Naši starší študenti majú možnosť vlastnej profilácie vo výtvarnom vyjadrení, môžu si štúdium nakreovať podľa obľúbenej výtvarnej disciplíny. Štúdium starších žiakov je doplnené dejinami výtvarnej kultúry. Výtvarná tvorba je v Tralaškole tiež súčasťou aktivít aj ďalších umeleckých odborov – divadla, tanca a hudby. Učitelia a študenti sú zainteresovaní do tvorby scény, kostýmov, doplnkov či bábok tralaškolských predstavení.