Filozofia školy

Pri našej práci so študentami vychádzame z nasledovných princípov:

.

I. princíp pedagogického humanizmu a optimizmu

realizujeme pozitívnym individuálnym prístupom a plánom rozvoja predpokladov a daností každého študenta, modernými metódami a vyučovacími postupmi. Každý študent má u nás rovnakú šancu a rovnaké príležitosti.

.

II. princíp kooperácie

spolupráca umeleckých odborov, učiteľov, tried a študentov je platformou vzájomného poznania a spoločného vzdelávacieho cieľa. Radi so svojimi študentmi prekračujeme hranice jedného umeleckého odboru a realizujeme rôzne multiumelecké predstavenia. Chceme, aby sa naši študenti navzájom spoznali a vnímali aj cez umelecké odbory, ktoré študujú ich kolegovia. Tento záujem posilňujeme aj jesennými umeleckými sústredeniami. Takto si študenti rozširujú svoje vedomosti, skúsenosti a zážitky a učia sa umeniu ako takému.

.

III. princíp komplexného umeleckého pôsobenia

v škole cielene vytvárame originálne umelecké prostredie, pretože chceme, aby kladne vplývalo na vnímanie sveta našimi študentami. Samotné umelecké podujatia školy pripravujeme so snahou o čo najlepšie podmienky umeleckej prezentácie, aby študenti dôverne poznali aj túto stránku umeleckej činnosti. Súčasťou vzdelávania v Tralaškole je vytváranie príležitostí pre stretnutia s profesionálnym umením v podobe návštev koncertov, galérií, múzeí, divadelných a tanečných predstavení alebo umeleckých workshopov. 

.

IV. princíp multižánrovosti

vo vyučovaní umeleckých predmetov sa otvárame umeleckým žánrom, hľadáme možnosť realizácie študentov aj mimo tradičné a klasické umelecké disciplíny.