Divadelný odbor

Prečo študovať divadlo v Tralaškole?

Každé dieťa je jedinečná osobnosť so schopnosťou učiť sa, a preto sa vo vyučovaní predmetov literárno-dramatického odboru predovšetkým sústreďujeme na individuálny prístup k študentovi. Snažíme sa v každom študentovi podnietiť a podporiť zmysel pre literatúru a divadlo, rozvíjať jeho komunikačné a prezentačné  schopnosti, pripraviť ho na život prostredníctvom hier v roli.

Pre koho je literárno-dramatický odbor určený?

Do nášho umeleckého odboru prijímame študentov od 6 rokov do prípravného štúdia, ale aj starších, ktorých zaraďujeme priamo do ročníkových skupín základného štúdia.

Prijímacie skúšky

Prijímacia skúška prebieha zásadne hravou formou a v priateľskom ovzduší. Pohovorom primeraným veku, ktorého základom je hra, zisťujeme záujmy a skúsenosti budúceho študenta o divadlo a literatúru. Prijímacie skúšky su zložené zo štyroch častí: recitácia ľubovoľnej poézie/prózy, spev ľubovoľnej piesne (je pre nás dôležité, že sa dieťa nehanbí, nehľadáme dokonalých spevákov, ide nám o prejav a výraz), vytlieskavanie rytmu a opakovanie po učiteľovi a divadelná etuda (krátke divadielko na zadanú tému, ktoré si dieťa v priebehu pár minúť pripraví).

Čo spolu objavíme?

Študenti sa od začiatku štúdia učia využívaniu jazykových a hlasových prostriedkov od jazykolamov, cez jednoduché texty až po javiskovú reč. Rytmické a pohybové cvičenia sú základom pre prácu v priestore. Vo vyšších ročníkoch si študenti osvoja základy hereckých techník, aktívne sa zúčastňujú na tvorbe dramaturgie, scenáru a samotnom divadelnom predstavení.

Pre spoluprácu učiteľa a študentov, pre vznik jednoduchej divadelnej etudy alebo komplexnej divadelnej inscenácie je dôležitý dobrý kolektív zomknutý priateľskými vzťahmi. Základom je dobrá nálada na hodinách a chuť pracovať. Študenti účinkujú v divadelných predstaveniach, zúčastňujú sa divadelných a recitačných prehliadok a súťaží. Získané bohaté skúsenosti môžu naši absolventi využiť na doskách javiska, ale aj v bežnom živote, štúdiu a práci.