Divadelný odbor

Prečo študovať divadlo v Tralaškole?

Každé dieťa je jedinečná osobnosť so schopnosťou učiť sa, a preto  sa vo vyučovaní predmetov literárno-dramatického odboru predovšetkým sústreďujeme na individuálny prístup ku študentovi. Snažíme sa v každom študentovi podnietiť a podporiť zmysel pre literatúru a divadlo, rozvíjať jeho komunikačné a prezentačné  schopnosti,  pripraviť ho na život prostredníctvom hier v roli.

Pre koho je  literárno-dramatický odbor určený?

Do nášho umeleckého  odboru prijímame študentov od 6 rokov do prípravného štúdia, ale aj starších, ktorých zaraďujeme priamo do ročníkových skupín základného štúdia. Prijímacia skúška zásadne prebieha hravou formou a v priateľskom ovzduší. Pohovorom  primeraným veku zisťujeme záujmy a skúsenosti budúceho študenta o divadlo a literatúru. Hra je základom krátkych cvičení na poznanie základných čŕt osobnosti a predpokladov ku štúdiu.

Čo spolu objavíme?

Študenti sa od začiatku štúdia učia využívaniu jazykových a hlasových  prostriedkov od  jazykolamov, cez  jednoduché texty až po javiskovú reč.  Rytmické a pohybové cvičenia sú základom pre prácu v priestore. Vo vyšších ročníkoch si študenti osvoja základy hereckých techník,  aktívne sa zúčastňujú na tvorbe dramaturgie,  scenáru a samotnom divadelnom predstavení.

 Pre spoluprácu učiteľa a študentov, pre vznik jednoduchej divadelnej etudy alebo komplexnej divadelnej inscenácie je dôležitý dobrý kolektív zomknutý priateľskými vzťahmi. Základom je dobrá nálada na hodinách  a chuť pracovať. Študenti účinkujú v divadelných predstaveniach, zúčastňujú sa divadelných a recitačných prehliadok a súťaží. Získané  bohaté skúsenosti  môžu naši absolventi využiť na doskách javiska, ale aj v bežnom živote, štúdiu  a práci.