Štúdium

.

Štúdium v Tralaškole sa riadi školským vzdelávacím programom a organizáciou školského roka danou pokynmi MŠVVaŠ SR. Vyučovanie prebieha v špecializovaných učebniach hlavne v popoludňajších hodinách. V hudobnom odbore formou kolektívnych a individuálnych vyučovacích hodín, v literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore sa pracuje v malých kolektívoch raz až dvakrát týždenne maximálne v 3 vyučovacích hodinách podľa veku, ročníka a stupňa štúdia. Študent je priebežne hodnotený a motivovaný a v závere klasifikačných období získava hodnotenie formou vysvedčenia.

Podmienkou štúdia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v danom umeleckom odbore – bližšie informácie v odboroch. Vo všetkých odboroch môže začať študovať od dovŕšených 4 rokov, v literárno-dramatickom však od 6 rokov. Vzdelávanie v najmladšom veku sa začína prípravným štúdiom, po ktorom nasleduje základné štúdium v dvoch stupňoch a štúdium pre dospelých. Študentom sa môže stať aj starší záujemca, ktorého zaraďujeme do ročníka základného štúdia alebo štúdia pre dospelých, podľa umeleckého odboru.

.

Štúdium v Tralaškole nie sú len samotné vyučovacie hodiny, ale aj výstavy, predstavenia, koncerty a súťaže v samotnej škole alebo v mestských umeleckých a kultúrno-spoločenských priestoroch. Vzťah k štúdiu a motiváciu študentov podporujeme aj organizáciou zájazdov za slovenským aj zahraničným profesionálnym umením a spoločnou návštevou galérií, múzeí, výstavných expozícií, koncertov, operných, divadelných a tanečných predstavení. Chceme naučiť našich študentov umenie vnímať, prijímať a hodnotiť. V jesennom období pravidelne pripravujeme umelecké sústredenie starších študentov vo vytipovanej rekreačnej oblasti. Tralaškola využíva možnosti vytvárania umeleckých projektov miestneho, regionálneho aj medzinárodného významu. Každoročne sa v škole realizuje minimálne jeden takýto umelecký projekt, ktorý originálne obohacuje vyučovanie.

Za štúdium v základných umeleckých školách sa prispieva formou školného poplatku, ktorého výšku určuje zriaďovateľ školy po dohode s radou školy. O školnom a spôsobe platby je študent alebo zákonný zástupca študenta presne informovaný vždy na začiatku septembra počas zápisu do nového školskeho roku.