Prijímacie pohovory do Tralaškoly 24.5.2018

Pozývame všetkých nových záujemcov o štúdium v Tralaškole na prijímacie pohovory pre deti a mládež od 4 do 25 rokov.

Pohovory sa budú konať dňa 24. mája 2018 od 14:00 do 18:00.

Prijímacie skúšky do Tralaškoly sú určené novým záujemcom o štúdium v štyroch umeleckých odboroch - hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Priebeh talentových skúšok je primeraný veku záujemcu a jeho individualite. Na štúdium  prijímame deti vo veku od 4 rokov do umeleckej prípravky a vo veku od 6 rokov do základného štúdia. Výnimkou  je literárno-dramatický odbor, kde prijímame 6 ročné deti do prípravného štúdia a do základného deti od 7 rokov. Staršie deti a mládež sú podľa výsledku prijímacích skúšok zaradené do ročníka základného štúdia, mládež nad 14 rokov do štúdia pre dospelých.

Ak neviete, aký druh umeleckého vzdelávania je vhodný pre Vaše dieťa, odporúčame sa zamerať jednoducho na to, čo dieťa zaujíma a čomu sa doma / v škôlke, v škole/ rado venuje. Máte príležitosť v jeden deň si vyskúšať prijímacie skúšky do viacerých odborov a možnosť komunikovať s učiteľmi, ktorí Vám radi odborne poradia.

Na prijímacie skúšky do hudobného odboru si stačí pripraviť dve jednoduché piesne, počet slôh nie je podstatný. Do výtvarného odboru si doneste domáce práce – najlepšie kresbičky  a maľby. Na prijímacie skúšky do tanečného odboru stačí voľné oblečenie, ktoré nebráni pohybu a stačia obuté ponožky. Do literárno-dramatického odboru je potrebné si pripraviť báseň a pieseň, tiež je vhodné voľné oblečenie.

 Rodičia prijatých  žiakov do prípravného štúdia hudobného odboru, hlavne tých v  predškolskom veku, nemusia mať hneď definitívnu predstavu nástroja, ktorému sa budú deti v štúdiu venovať. Vyučovanie sa začína kolektívnymi hodinami, kde sa  spieva a spoločne muzicíruje na detských orffových nástrojoch. V začiatkoch štúdia malých žiakov vo všetkých umeleckých odboroch prevláda hravá forma a praktické tvorivé činnosti. Teoretické vedomosti prichádzajú postupne s vekom a so stúpajúcimi nárokmi na kreatívnu sebarealizáciu.

V Tralaškole učíme deti a mládež umeleckým odborom a ich predmetom, ale súčasne rovnocenne vychovávame k univerzálnym hodnotám krásy, umeleckého vkusu a dobra. Našim cieľom je, aby absolventi boli vizitkou kvality školy nielen v získaných zručnostiach a vedomostiach, ale aj v životných postojoch k umeniu a svetu.